Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. V elektronickom obchode umirky.sk (ďalej len „obchod“) plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom v plnej miere riadime.

 

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

 

Ako zákazník uvádzate pri vašej registrácii v obchode nasledujúce údaje.

1. Ak ste fyzická osoba: Meno a priezvisko,úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme: Obchodné meno,meno a priezvisko kontaktnej osoby,úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo) IČO, DIČ, IČ DPH (len ak ste platca DPH). Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

3. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe v umirky.sk znovu, sú uložené v našej databáze chránenej pred zneužitím.

 

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

 

1. Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb, neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému internetbankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.

 

IV. Poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

 

1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú dnes poskytované žiadnym subjektom mimo spoločnosti prevádzkovateľa obchodu, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne, to však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.

3. Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

V. Údaje o Vašej činnosti v umirky.sk

 

1. Počas Vášho používania obchodu sú zhromažďované Vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

2. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1. Miroslava Ďuričková,  ako prevádzkovateľ obchodu si váži Vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu, resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadne zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.